Celebrat Capítul Extraordinari.

En la vesprada del dilluns 11 de març es varen celebrar els Capítuls Generals Ordinari i Extraordinari d’esta institució vicentina. Despuix de la preceptiva votació s’acceptà la candidatura com a novicis a Honorable Cavaller dels senyors: En Vicent Cerezo i Montoliu, Mossén Vicent Ferrer i Andreu i En Carlos Bonell i Pascual, els quals, D.V., adquiriràn la condició de Cavallers en el seu jurament en l’Acte Institucional que tindrà lloc el pròxim dia 22 d’abril, en la parròquia castrense de Sant Doménec (Antic Convent de Predicadors de Valéncia).

També es va concedir la Medalla d’Or del Capítul, a Na Pilar Valor i Moncho, i es ratificà el canvi a la condició de Cavaller Jurat Emérit del H.C. En Rafael Ferraro i Sebastià.